Geen producten (0)

Privacy Verklaring


Lifestylepassie handelend onder de naam Lifestylepassie gevestigd aan Groenstraat 2a 5981 PG in Panningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Lifestylepassie:

Lifestylepassie
Groenstraat 2A 5981 PG Panningen
info@lifestylepassie.com

Het verwerken van persoonsgegevens:

Lifestylepassie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Contactpersoon;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Overige persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie en telefonisch.

Verwerken van gegevens op basis van welke grondslag en met welk doel:

Lifestylepassie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het afhandelen van uw bestelling(en);
▪ Het afhandelen van uw betaling(en);
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien benodigd om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren;
▪ Lifestylepassie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van uw persoonsgegevens:

Lifestylepassie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Categorie

Bewaartermijn

Reden

Personen

Zolang actueel en/of relevant.

Lifestylepassie bewaart enkel voor- en achternaam van contactpersonen.

Onder contactpersonen wordt verstaan de betrokken personen bij de volgnde afdelingen van klanten en/of leveranciers: inkoop, verkoop, administratie en service.

Adresgegevens

Zolang actueel en/of relevant.

Lifestylepassie bewaart enkel adresgegevens van andere organisaties, bedrijven en/of instellingen. Deze blijven bewaard zolang de betreffende relatie op dit adres gevestigd is.

Contactgegevens

Zolang actueel en/of relevant.

Liffestylepassie bewaart enkel de contactgegevens van contactpersonen zoals onder ‘personalia’ omschreven. Onder contactgegevens wordt verstaan het telefoonnummer, rekeningnummer en e-mailadres van de contactpersoon.


Persoonsgegevens delen met derden:

Lifestylepassie deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lifestylepassie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het meest voorkomende geval waarin Lifestylepassie uw persoonsgegevens deelt met derden betreft het uitbesteden van levering(en). Uw contact-en adresgegevens worden in dat geval gedeeld met de leverancier welke de levering(en) van goederen verzorgt. Dit kan zowel een leverancier van goederen betreffen welke de levering in opdracht van Lifestylepassie uitvoert, zoals een externe transporteur welke door Lifestylepassie wordt ingeschakeld om een levering te verzorgen.

Cookies:

Lifestylepassie gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Lifestylepassie analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de volgende link: Toelichting

Aanpassen, inzien en verwijderen van gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lifestylepassie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lifestylepassie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Lifestylepassie wilt u er tevens op wijzen als u nog vragen heeft over de AVG, u deze kunt stellen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: AVG

Beveiligen van persoonsgegevens:

Lifestylepassie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lifestylepassie.com.

Voor meer informatie zie de volgende link: AVG

Wij maken gebruik van cookies om onze website te optimaliseren en voor de koppeling met social media. Meer info zie privacy-en cookieverklaring